1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. تصمیمات مذاکرات وین بدون تصویب مجلس قابلیت اجرا ندارد

تصمیمات مذاکرات وین بدون تصویب مجلس قابلیت اجرا ندارد

تصمیمات مذاکرات وین بدون تصویب مجلس قابلیت اجرا ندارد
لوگو علیرضا محرابی
تصمیمات مذاکرات وین بدون تصویب مجلس قابلیت اجرا ندارد
خبرهای بازار بورس

 سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس: باید مراقبت شود که مذاکرات وین از چارچوب سیاست های نظام و قانون راهبردی مجلس خارج نشود.

 تمام تصمیمات وین طبق اصل ۷۷ قانون اساسی با به تصویب مجلس برسد و بدون شک تصمیمات هیئت مذاکره کننده بدون تصویب مجلس قابلیت اجرایی ندارد.

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
سبد گردانی (آقای کمالی)
موبایل 09933656387
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_11
داخلی 206
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
پشتیبانی فروش (خانم علیپور)
موبایل 09192353887
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_27
داخلی 105
پشتیبانی فروش (خانم طاهر)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر