ردیف عنوان توضیحات
1 نام شرکتعمران و مسكن سازان ايران
2 نماد بورسیثعمسا
3 سال تاسیس1377
4 پذیرفته شدن در بورس1396
5 گروهانبوه سازی، املاك و مستغلات
6 محصولات و خدمات
 • پروژه گلساررشت
 • پروژه خورشیدکرمانشاه
 • پروژه L محورصیقالن تختی رشت
 • مجتمع مسکونی (346 واحدی)
7 سهامداران (عمده)
 • شركت گروه توسعه اقتصادملل 73 درصد
 • شركت مادرتخصصی عمران وب.ش.ايران به ا.ق.ز.شهری 21 درصد
 • شركت اعتباری ملل 6 درصد

معرفی شرکت:

شرکت پشتیبانی و بازرگانی مسکن سازان ایران به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و  مورخ 1377/2/8 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و شروع به فعالیت نمود. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1380/7/26 اساسنامه شرکت اصلاح و نام شرکت نیز به شرکت عمران و مسکن سازان ایران(سهامی خاص) تغییر یافت. متعاقباً به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 29/2/10 ضمن تصویب اساسنامه جدید، شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.

تاریخچه فعالیتهای شرکت بطور مختصر بشرح ذیل می باشد: 

 • واردات مصالح ساختمانی منجمله آهن آلات
 • مباشرت به امور اجرایی نوسازی بافتهای فرسوده و کارگزاری ازسوی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
 • کارگزاری در توسعه، تملک و فروش واحدهای ساخته شده
 • تهیه طرحهای ویژه بهسازی مناطق فرسوده و معرفی متقاضیان تسـهیلات برای نوسازی در بافتهای فرسوده شهری برای شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
 • اجرای ساختمان اداری 5333 مترمربعی در خیابان شهید بهشتی تهران
 • ساخت مدرسه 12 کلاسه در اسلامشهر
 • ساخت مجموعه تجاری و اداری توسکا در شهر رشت
 • سرمایه گذاری در تشکیل شرکتهای عمران و مسکن سازان مناطق و استانها
 • سرمایه گذاری درتشکیل شرکتهای نوسازان شهر تهران و مناطق

فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شركت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه، به شرح زير می باشد:

 • مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی، معماری، نقشه های تفکیکی، آماده سازی و دیگر اقدامات اجرایی و تولید ساختمانهای لازم بویژه در بافتهای قدیمی و فرسوده شهری در زمینه های تامین شده یا از طریق خریداری تملک مطابق مقررات و قوانین جـاریحسب مورد
 • تهیه و اجرای طرحهای عمران شهری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
 • مدیریت و اجرای عملیات خرید اراضی، تجمیع و تفکیک )از طریق مراجع ذیربط(، آماده سازی و احـدا بنـا اعـم از مسـکونی،خدماتی، تولیدی و تجاری در بافتهای فرسوده شهری
 • انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
 • عقد قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات و شرکتهای مشورتی خارجی با رعایت ضوابط و مقررات
 • مدیریت و تجهیز منابع خارج و داخل برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری مربوط از قبیل انتشار اوراق مشـارکت، تشـکیلشرکتهای سهامی عام و موسسات اعتباری غیر بانکی و غیره در قالب قوانین و مقررات مربوطه
 • مدیریت، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استجاره اموال و مستحدثات موضوع عملکرد شرکت
 • انجام امور پیمانکاری و کارگزاری، اجرای طرح های مسکن، راه و ساختمان و شهرک سـازی و آمـاده سـازی زمـین و خـدمات و تاسیسات شهری
 • صدور خدمات فنی و مهندسی در رشته های شهرسازی، معماری و ساخت و ساز مسکن و ساختمان
 • انجام امور بازرگانی داخلی در بخش مسکن و ساختمان از قبیل خرید و فروش مصالح، تجهیزات ساختمانی و مستغلات
 • انجام امور بازرگانی خارجی )صادرات و واردات( کلیه فعالیتهای ذیربط بـا بخـش مسـکن و سـاختمان از قبیـل واردات مصـالح و خدمات ساختمانی، سرمایه گذاری خارجی، صادرات و خدمات ساختمانی و کلیه فعالیتهایی که به هر نحـو بـه بخـش مسـکن و ساختمان مربوط می شود.
 • اقدمات متقابل تجاری با کشورهای خارجی به شکل سرمایه گذاری در این شرکتها و ورود متقابل کالا از آن کشورها به نحـویکه هرگاه یک طرف معامله به بخش مسکن و ساختمان مربوط باشد برای انجام معامله کفایت میکند.
 • مشارکت در هر نوع سرمایه گذاری که به گونه ای به بخش مسکن و ساختمان مربوط باشد برای انجام معامله کفایت می کند.
 • مشارکت در هر نوع سرمایه گذاری که به گونه ای به بخش مسکن و ساختمان مربوط باشد و تحصیل وام از موسسات تجاری ،پولی و بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
 • مدیریت و تجهیز منابع داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های مسکن و ساختمان
 • ارائه خدمات مالی به بخش مسکن و ساختمان و جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به بخش مسکن به ویژه طراحی و تعریف طرح های ساختمانی و پروژه های ساخت و ساز و مدیریت سرمایه گذاری آنها.
 • به طور کلی شرکت می تواند علاوه بر فعالیتهای مرتبط با موضوعات مشروحه فوق به هر گونه عملیات تجاری داخلی و خارجی در زمینه های مختلف و همچنین انجام معاملات در بازارهای مالی و سرمایه به منظور مدیریت نقدینگی و استفاده از ظرفیتهای موجود مبادرت نماید.

اهداف  مدیریت و  راهبردهای اتخاذ  شده  برای دستیابی  به آن اهداف:

اهداف: 

 • طرح شرکت بعنوان یکی از شرکتهای لوکس ساز و سازنده باکیفیت در جامعه حرفه ای به طوری که بهره برداران واحدهای ساخته شده توسط شرکت بدون دغدغه و با اتکا به اعتبار شرکت به معامله با شرکت اهتمام ورزند.
 • حمایت از شرکتهای سرمایه پذیر منجمله شرکتهای عمران و مسکن سازان استانها و شرکتهای نوسازان مناطق شهرداری شهر تهران بمنظور ایجاد یک هلدینگ کارآمد در ساماندهی بافتهای نارکارآمد و بازآفرینی مناطق فرسوده شهرها.
 •  سودآوری مطلوب برای سهامداران بعنوان بنگاه اقتصادی توجیه پذیر و با بهره وری بالا
 •  جذب سرمایه های کوچکتر به منظور اهتمام در پروژه های تاثیرگذار در عمران شهری و در عین حال سود آور

راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به اهداف : 

 • حفظ بدنه پرسنلی کوچک و چابک و بهره برداری از تشکلهای تخصصی در پروژه های مختلف منجمله مشاورین شهرسازی و ساختمانی، مقاطعه کاران و پیمانکاران خوشنام و شناخته شده واجد صلاحیت
 • اجرای چندین پروژه منجمله پروژه های توضیح داده شده در صفحه بعد بعنوان نمونه کارهای اجرائی شرکت
 • همکاری با سازمانهای دولتی و شهرداریها به منظور بهره گیری از پتانسیل ماموریتی و حمایتهای آنها در دستیابی به اهداف شرکت منجمله مشارکت با شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در پروژه مسکونی 20 واحدی در شهرساری و پروژه مسکونی 23 واحدی در محله سیروس تهران همچنین مشارکت با شهرداری رشت در پروژه تجاری، اداری و مسکونی گلسار رشت و مشارکت با شهرداری کرمانشاه در پروژه تجاری خورشید کرمانشاه از طریق شرکت عمران و مسکن سازان غرب و مشارکت در بازگشایی خیابان آیت ا... احسان بخش در فاصله میدان صیقلان و خیابان تختی رشت
 • ورود به بورس و پذیرفته شدن در آن بمنظور نیل به اهداف طولانی مدت شرکت و بکارگیری سرمایه های مردمی و با رویکرد عمران و سودآوری برای سهامداران

مدیریت امنیت دارایی

این شرکت ضمن شناسایی ریسک ها و عوامل تهدید کننده دارایی ها و تعیین روش های مقابله مختلف نسبت به ایجاد رویکردهای مقتضی جهت حذف یا کاهش مخاطرات ناشی از آنها اقدام نموده شرکت به میزان مبلغ *** میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد.

بهینه سازی مصرف انرژی و مواد خام

بدلیل اهمیت حفاظت از منابع عمومی و انرژی در جامعه از یکسو و تاثیر این منابع ملی در پیشبرد فعالیتهای اجرائی پروژه ها وکیفیت واحدهای ساخته شده، شرکت فعالیت های مرتبط با مدیریت مصرف انرژی و منابع عمومی را در دو بخش زیر طرح ریزی و اجرا نموده است:

 • رعایت اصول بهینه سازی مصرف انرژی در طراحی واحدها
 • مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی و منابع عمومی در حین عملیات اجرائی پروژه ها و فعالیت‌های جاری طراحی پروژه‌ها متناسب با نیاز مشتریان

شرکت عمران و مسکن سازان ایران همواره سعی داشته قبل از طراحی هر پروژه بررسی های خود را در زمینه فرهنگی، اجتماعی، اقلیم و شناسائی سابقه معماری منطقه و نیازهای مشتریان تکمیل نماید و پس از آن طراحی متناسب با فرهنگ و اقلیم منطقه و نیاز مشتریان تهیه نماید.

 نتایج عملیات و چشم اندازها مطالبات

 • مطالبات شركت نسبت به سال مالي قيل حدود 11 درصدكاهش یافته است این موضوع عمدتاً ناشي از وصول مطالبات سود سهام مي باشدكه از مبلغ 554.415 ميليون ریال در سال 52 به مبلغ 107.571 ميليون ریال كاهش یافته است.
 • با عنایت به مانده دریافتني هاي تجاري شركت در پایان سال مالي منتهي به 55/15/1351، مدیریت شركت كميته اي به منظور پيگيري وصول مطالبات تشكيل داده است. مدیریت شركت در نظر دارد تا با وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد تسهيلات مالي دریافتي را كاهش دهد یا در همين سطح نگه دارد.
 • مطالبات گروه درسال 51 به مبلغ 540.745 ميليون ریال در مقایسه با سال گذشته به مبلغ 525.335 ميليون ریال در حدود 2 درصد كاهش یافته است كه شامل مطالبات شركتهاي فرعي عمران و مسكن سازان كرمانشاه 12% ، اصفهان 11% و نجمه العمران 5% كاهش و شركت عمران و مسكن سازان گيلان بالغ بر0% افزایش داشته است.

موجودی کالا و پروژه های ساختمانی

موجودي كالا و پروژه هاي ساختماني شركت شامل موجودي كالا، پروژه هاي در جریان و موجودي املاک به مبلغ 114.115 ميليون ریال مي باشد كه نسبت به سال قبل به مبلغ 515.555 ميليون ریال افزایش داشته است. علت افزایش موجودي مواد و كالا و پروژه هاي ساختماني نسبت به سال قبل ناشي از افزایش پيشرفت فيزیكي پروژه گلسار رشت و خورشيد كرمانشاه به علت تامين نقدینگي مناسب از محل آورده نقدي افزایش سرمایه مي باشد و همچنين تغيير طبقه بندي املاک و واحدهاي دریافتي از شركتهاي سرمایه پذیر از بابت مطالبات سود سهام بعلت تكميل واحدهاي مذكور از حساب سایر دارائيها به موجودي املاک نيز موجب افزایش سرفصل فوق نسبت به سال قيل گردیده است. موجودي كالا و پروژه هاي ساختماني گروه در سال 51 به مبلغ 1.114.730 ميليون ریال نسبت به سال 52 به مبلغ 553.153 ميليون ریال بالغ بر 51 درصد افزایش داشته است. قابل ذكر است موجودي كالا و پروژه هاي ساختماني شركتهاي فرعي عمران و مسكن سازان كرمانشاه ،2 درصد ، گيلان 12 درصد افزایش و شركت عمران و مسكن سازان اصفهان در حدود 55 درصد كاهش داشته است كه ناشي از فروش واحدهاي خميني شهر و پروژه مدرس اصفهان مي باشد.

سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری به میزان 06 درصد داشته است علت این امر موافقت سهامداران عمده با عدم دریافت سود سهام ازشرکت و در نتیجه عدم پرداخت سود سهام متعلق به سهامداران عمده می باشد شرکت در نظر دارد طی سال مالی 97 نسبت به تسویه سود سهام با سهامداران عمده بصورت افزایش سرمایه ازمحل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اقدام نماید. سود سهام پرداختنی گروه در سال 96 از مبلغ 061.706 میلیون ریال در مقایسه با سال گذشته به مبلغ 000.390 میلیون ریال بالغ بر00 درصد افزایش داشته است که در این خصوص فقط شرکت عمران و مسکن سازان اصفهان به علت پرداخت مطالبات سود سهامداران بصورت واگذاری واحدهای تجاری در حدود 13 درصد کاهش نسبت به سال 95 داشته است.

سیاست پرداخت سود

در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود نقدی تقسیمی درسال 1090 با افزایش 271 درصدی نسبت به سال قبل به مبلغ به مبلغ 1.123 ریال رسید همچنین شرکت پرداخت سود نقدی برای سال 95 را به مبلغ 1.133 ریال تقسیم نمودکه در حدود 92 درصد سودخالص بوده است. بدیهی است تصمیم گیری نهایی درخصوص سود نقدی هر سهم برای سال 96 پس ازبرگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مشخص خواهد شد. شرکتهای فرعی عمران و مسکن سازان اصفهان در سال 96 مبلغ 10.00 ریال و در سال 95 مبلغ 133 ریال بابت هر سهم ، سود توزیع نمود که در این خصوص سود توزیع شده در سال 96 نسبت به سال گذشته در حدود 23 درصد کاهش داشته است همچنین شرکت عمران و مسکن سازان گیلان از بابت سال 96 بعلت وجود زیان توزیع سود نداشته است و در سال 95 بابت هر سهم 173 ریال تقسیم سود نمود همچنین قابل ذکر است شرکت عمران و مسکن سازان کرمانشاه در سال 96 تاکنون مجمع عمومی عادی برگزار ننموده است و در سال 95 بابت هر سهم 0333 ریال سود تقسیم کرده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی نسبت به سال قبل مبلغ 1.579 میلیون ریال کاهش یافته است علت این کاهش ناشی ازعوامل زیر می باشد:

 • سود حاصل ازسپرده های بانکی نسبت به سال قبل درحدود 09 درصد کاهش یافته است که این موضوع ناشی از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی درسال 96 می باشد.
 • سود حاصل از اجاره دارائیهای ثابت نیز نسبت به سال قبل 22 درصد کاهش یافته است که مربوط به انحلال شرکت عمران وساخت صیقلان تختی بوده که ازطبقه دوم ساختمان این شرکت جهت دفتراستفاده می نموده است.
 • سود(زیان) ناشی ازتسعیر ارز حاصل از صندوق ارزی شرکت که درسال قبل مبلغ 1.525 میلیون ریال زیان و در سال جاری مبلغ 9 میلیون ریال سود شناسایی گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی گروه در سال 96 نسبت به سال 95 بالغ بر 00 درصد کاهش داشته است که این موضوع عمدتاً ناشی از کاهش سود حاصل ازسپرده نزد بانکها و سود حاصل از درآمد اجاره می باشد که به ترتیب نسبت به سال قبل 03 و12 درصد کاهش داشته است.

برنامه های آتی

 • تکمیل و فروش واحدهای پروژه اداری ، تجاری، مسکونی گلسار رشت
 • تکمیل و فروش واحدهای پروژه اداری ، تجاری خورشید کرمانشاه
 • تکمیل و فروش سهم شرکت در پروژه تجاری
 • آغاز عملیات اجرایی پروژه 003 واحدی هشتگرد پس از ایجاد شرایط مناسب به لحاظ توجیه اقتصادی
 • شروع عملیات اجرایی در زمین بلوک D واقع در محور صیقلان رشت
 • شروع عملیات اجرایی در زمین بلوک J واقع در محور صیقلان رشت.
 • وصول مطالبات از محل سودسهام شرکت های سرمایه پذیر

 

سهم های

تحلیل شده

در صورت کند بودن سایت فیلترشکن خود را خاموش کنید
×بستن صفحه
پشتیبان فروش(شایان ابراهیمی)
موبایل 09304891085
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @9304891085
داخلی 101
پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
موبایل 09101364784
موبایل 09927779006
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_104
داخلی 104
پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
موبایل 09304890560
موبایل 09927779003
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_104
داخلی 104
پشتیبان فروش(سروش جاویدان)
موبایل 09927779006
موبایل 09927779006
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_105
داخلی 105
پشتیبان فروش(پریسا متولی)
موبایل 09192757633
موبایل 09927779005
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_29
داخلی 106
پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
موبایل 09909400064
موبایل 09909400064
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_por107
داخلی 107
پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
موبایل 09927779040
موبایل 09927779040
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_por
داخلی 107
پشتیبان فروش(علیرضا سجده)
موبایل 09304891628
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1_114
داخلی 114
پشتیبان فروش(سارا کیانی)
موبایل 09304890686
موبایل 09304890686
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1_117
داخلی 117
پشتیبان فروش(سارا کیانی)
موبایل 09927779030
موبایل 09927779030
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_2_117
داخلی 117
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09909400054
موبایل 09909400054
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_2_118
داخلی 118
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09194198792
موبایل 09194198792
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_33
داخلی 118
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09304891297
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_2_118
داخلی 118
اطلاعات تماس(دفتر فروش)
تلفن 021-22021030
تلفن 021-22021040
بدون پیش شماره 90001030
اینستاگرام @alireza.mehrabii
کانال تلگرام @alirezamehrabi_com