1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. اعمال اوراق تبعی

اعمال اوراق تبعی

اعمال اوراق تبعی
لوگو علیرضا محرابی
اعمال اوراق تبعی
خبرهای بازار بورس

طبق دستورالعمل اعلامی به کارگزاران برای اعمال اوراق تبعی فعالان بازار سرمایه و کارگزاران باید اینگونه عمل کنند:

"به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، فرآیند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی که به منظور حمایت از بازار سرمایه منتشر شده، به شرح زیر می باشد:

  • به منظور اعمال اوراق اختیار فروش تبعی، دارنده اوراق باید درخواست اعمال، تعداد و نوع اعمال درخواستی خود را در نماد مربوطه از طریقی که کارگزار مربوطه اعلام نموده، به ایشان ارائه نماید.  

 

  • کارگزاران محترم می بایست درخواست اعمال مشتریان خود را به صورت تجمیعی در یك فایل با فرمت اکسل و از طریق اتوماسیون اداری، در روز سررسید و حداکثر تا ساعت 13به معاونت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند.

 

  • در رابطه با تعداد اوراق درخواست شده برای اعمال؛ در صورتی که تعداد درخواست شده از تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر موجود در کد دارنده اوراق بیشتر باشد، اعمال با تعداد معتبر انجام خواهد شد. در صورتی که تعداد درخواست شده از تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر موجود در کد دارنده اوراق کمتر یا مساوی باشد، اعمال با تعداد درخواست شده انجام خواهد شد.

 

  • شرایط تسویه تعهدات در سررسید به شرح زیر می باشد: خرید سهم پایه به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی توسط عرضه کننده (تسویه فیزیكی) و یا پرداخت مابه التفاوت قیمت اعمال و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید به صورت نقد درصورت توافق طرفین (تسویه نقدی). قابل ذکر است تسویه نقدی قراردادهای اختیار فروش تبعی در صورت توافق طرفین انجام خواهد شد تسویه به روش نقدی فقط در صورت پایینتر بودن قیمت پایانی سهام پایه در سررسید از قیمت اعمال انجام خواهد شد. در غیر این صورت امكان انجام تسویه نقدی وجود ندارد

 

  • تسویه به روش فیزیكی در صورت در زیان بودن اوراق اختیار فروش تبعی (بالاتر بودن قیمت پایانی سهام پایه از قیمت اعمال) قابل انجام است، ولی اعمال قرارداد در این شرایط موجب زیان دارنده اوراق اختیار فروش تبعی خواهد شد. لذا سرمایه گذاران محترم باید در ارسال درخواست خود به این موضوع توجه نمایند

 

  • در صورت عدم ارائه درخواست اعمال از سوی دارنده اوراق و یا عدم ارسال درخواست اعمال مشتریان توسط کارگزار به معاونت بازار شرکت بورس در مهلت مقرر، اوراق اختیار فروش تبعی اِعمال نشده تلقی می شود."

 

×
پشتیبانی فروش (خانم منصوری)
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_9
داخلی 104
سبد گردانی (خانم عظیمی)
موبایل 09035948033
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_31
داخلی 205
سبد گردانی (آقای زارع)
موبایل 09037298168
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_37
داخلی 202
پشتیبانی فروش (آقای فرشاد)
موبایل 09026762179
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_18
داخلی 107
پشتیبانی فروش (خانم فرامرزی)
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 102
پشتیبانی فروش (خانم حسنی)
موبایل 09104737258
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1
داخلی 101
سبد گردانی (آقای محمدی)
موبایل 09933751765
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_35
داخلی 204
سبد گردانی (آقای اشتری)
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_7
داخلی 201
سبد گردانی (آقای یاراحمدی)
موبایل 09037236791
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_39
داخلی 203
پشتیبانی فروش (آقای میرانی)
موبایل 09034561556
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_21
داخلی 116
پشتیبانی فروش (خانم جعفری)
موبایل 09104738165
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_16
داخلی 109
پشتیبانی فروش (خانم فاطمی)
موبایل 09304890560
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_32
داخلی 113
پشتیبانی فروش (اقای رستمی)
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_8
داخلی 103
شماره تماس دفتر
شماره تماس دفتر