ردیف عنوان توضیحات
1 نام شرکتسرمايه‌گذاری صنعت‌ نفت‌
2 نماد بورسیونفت
3 سال تاسیس1375
4 پذیرفته شدن در بورس1382
5 بازاربازار اول (تابلوی اصلی) بورس
6 موضوع فعالیتتولیدی_بازرگانی
7 گروهمحصولات شیمیایی
8 محصولات و خدمات
 • ﺷﺮﻛﺖ ره ﮔﺴﺘﺮ ﻧﻔﺖ
 • ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺎز اﻛﺒﺎﺗﺎن
 • ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻮی ﮔﺴﺘﺮ ﻧﻔﺖ
 • ﺷﺮﻛﺖﺷﻴﻤﻴﺎیی ﻧﻔﺖ ﮔﺴﺘﺮ
 • ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ جی اروﻧﺪ
9 سهامداران (عمده)
 • شركت سرمايه گذاري اهداف 38 درصد
 • شركت سرمايه گذاري گروه مالی 2 درصد
 • شركت خدمات صباتجارت ياس 2 درصد
 • صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا 1 درصد

تاریخچه:

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم) در ﺗﺎرﻳﺦ ١٣٧٥/٠٩/٢٥ ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﻧﺰد اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎری ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﻬﺮان می باشد. ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اصلی ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ، ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی، صنعتی، ﺗﺠﺎری، ﺧﺪﻣﺎتی و ﻓﺮهنگی" ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد، راه‌اﻧﺪازی و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ واﺣﺪﻫﺎ، میﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮرخ ١٣٨٢/٠٣/٢١ ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺬﻳﺮش و اﻣﻮر ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ به عنوان ﺳﻴﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن مذﺑﻮر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در زﻧﺠﻴﺮه ارزش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻧﻤﻮده است.

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ سرمايه‌گذاری صنعت‌ نفت‌:

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ره ﮔﺴﺘﺮ ﻧﻔﺖ، ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺎز اﻛﺒﺎﺗﺎن و ﺟﻮی ﮔﺴﺘﺮ ﻧﻔﺖ

 • اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﻤﺎن (MC)
 • ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺘﻮر و رﮔﻮﻻﺗﻮر و ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻄﻌﺎت
 • دﻳﮕﺮ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز و ﺧﻮدرو
 • ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﻚﺟﺪاره و ﻛﺎروﮔﻴﺖ

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎیی ﻧﻔﺖ ﮔﺴﺘﺮ و ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ جی اروﻧﺪ

 • ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻔﺎری در درﻳﺎ و ﺧﺸﻜﻲ
 • ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
 • ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻴﺮ

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻧﻔﺖ ﻗﺸﻢ 

 • ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ
 • ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎ و ﺧﻮدروﻫﺎ
 • ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﻮای ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر
 • ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﻮای لجستیک ﺣﻤﻞ ﮔﺎز ﻛﺸﻮر

گزارش هیات مدیره درباره سهام ونفت

از آنجایی که استراتژی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به سمت تولید می‌رود، قصد پیدا کردن بازار صادرات برای فروش محصولات خود (کنتور هوشمند) را دارد.  ( در حال حاضر با کشور قزاقستان وارد مذاکره شده است). شرکت برای تامین مالی برنامه های خود اعم از تکمیل پروژه نفت قشم، قصد دارد با پیمانکار های خارجی قرارداد ببندد، همچنین قصد عرضه شرکت های تابعه در بازار سرمایه را دارد که موجب تامین مالی می­شود.

نکات مهم درباره سهام ونفت

اکثر سرمایه گذاری های شرکت ونفت در سه گروه خدمات فنی مهندسی و بانک ها و سایر فعالیت های خدماتی خلاصه می­شود. در تاریخ 5/31 پرتفوی اعلام شده توسط هیات مدیره متشکل از سهام بانک ملت، ملی، صنایع مس ایران و ... است که تقریبا 231 میلیارد تومان ارزش گذاری شده‌اند.

سهم های

تحلیل شده

×
سلام، مینا اشرفی هستم

اگر سوالی دارید، خوشحال میشم کمک تون کنم. من صرفا مشاور شما در زمینه استفاده بهتر از وبسایت تیم آموزشی مهندس علیرضا محرابی هستم.

تلفن 021-22021030
تلفن 021-22021040
داخلی 106
اشتراک گذاری این صفحه